Ręka

Szkoła przysposabiająca do pracy 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubaczowie 

 

Celem głównym edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego możliwości oraz przystosowanie go do codziennego życia, tak aby umiał radzić sobie w podstawowych życiowych sytuacjach zgodnie z przyjętymi normami i zasadami, aby mógł wykonywać proste prace pod kierunkiem osoby dorosłej.

Cele edukacyjne: 
• utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy,
• kształcenie kompetencji społecznych,
• kształcenie zdolności adaptacyjnych,
• nabywanie nowych umiejętności praktycznych umożliwiających niezależne funkcjonowanie,
• kształcenie możliwości korzystania we właściwy sposób z prostych narzędzi technicznych,
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,
• kształtowanie korzystnych społecznie cech osobowości oraz właściwych postaw wobec pracy,
• wdrażanie do korzystania we właściwy sposób z różnorodnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz na miarę własnych możliwości programowania właściwego spędzania wolnego czasu.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku do 24 lat.
Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do roli osoby dorosłej, do samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości, kształtowanie umiejętności potrzebnych i wykorzystywanych 
w życiu dorosłym, przygotowanie do pełnienia ról w społeczności  lokalnej, regionu i kraju.

Przedmiotem wiodącym jest przysposobienie do pracy. Zajęcia mają charakter praktyczny, dając uczniom możliwość nabywania konkretnych umiejętności samoobsługowych oraz kształtowania właściwych postaw wobec pracy.

W ramach zajęć z przysposobienia do pracy realizowane są następujące działy: 
• gospodarstwo domowe 
• rękodzielnictwo 
• ogrodnictwo 

Zajęcia z gospodarstwa domowego obejmują sporządzanie prostych posiłków, prace porządkowe, pielęgnacje roślin doniczkowych i rabatowych, szycie, dokonywanie zakupów, pomoc osobom słabszym, opiekę nad dziećmi, oraz zwierzętami.
Na zajęciach z rękodzielnictwa uczniowie poznają techniki wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych, pamiątkowych i użytecznych z różnych materiałów. Doskonalą techniki szycia i haftowania.
Zajęcia z gospodarstwa domowego i rękodzielnictwa prowadzone są 
w pracowniach szkolnych.

Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach szkolnych:
• Funkcjonowanie osobiste i społeczne
• Zajęcia kształtujące kreatywność
• Zajęcia sportowe
• Wychowanie  fizyczne

Zajęcia edukacyjne, sportowe i kształtujące kreatywność prowadzone są w 6-8 osobowych zespołach klasowych. Na zajęciach realizowane są treści w zakresie dostosowanym do możliwości uczniów. Opracowane programy edukacyjne dla zespołów klasowych i indywidualne programy edukacyjne dla każdego ucznia zachowują proporcję pomiędzy wymaganiami, jakie stawia życie, a możliwościami psychofizycznymi uczniów.